Gesprekken

Gesprekken

In september schrijven alle ouders zich in via MSI voor een juf/kind/oudergesprek. Met elkaar wordt dan besproken wat belangrijk is voor de leerkracht om te weten en er worden afspraken gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Ook krijgen de ouders informatie. Dit gesprek wordt tweezijdig voorbereid. U ontvangt hiervoor een formulier.

Er zijn 3 rapporten per jaar : november, maart en aan het einde van het schooljaar.

In de rapporten staan de gemiddelde score van de methodische toetsen en de scores van de Cito-toetsen, ook de bevindingen van Kijk! worden hierin twee maal per jaar opgenomen. Ouders kunnen zich inschrijven voor een rapportgesprek via MSI. Het rapport wordt eerder met de kinderen mee naar huis gegeven zodat  ouders en kinderen hier voorafgaand aan het rapportgesprek over kunnen praten.

De gesprekken over rapport 1 en rapport 2 zijn verplicht. De kinderen moeten vanaf groep 6 aanwezig zijn bij deze gesprekken. Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen zelf het rapport mee naar huis. Het gesprek is dan facultatief. Dit betekent dat u zelf mag kiezen of u de leerkracht wilt spreken. Soms nodigt de leerkracht u toch uit, omdat zij/hij dat belangrijk vindt.

 

Indien noodzakelijk of gewenst worden natuurlijk ook tussentijds gesprekken gevoerd. Het initiatief hiertoe kan zowel uitgaan van de ouders als van de leerkracht.

 

De ouders van kinderen die nieuw zijn, worden na ongeveer zes weken op school verwacht voor een gesprek met de groepsleerkracht. Hierbij worden wederzijds de eerste ervaringen uitgewisseld, het onderwijskundig rapport van de vorige school besproken (indien van toepassing) en ouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de dagelijkse gang van zaken. Ouders van kinderen die een jaar doubleren worden ook na ongeveer zes weken opgeroepen voor een gesprek om ervaringen uit te wisselen.

 

Voor alle leerlingen die onze school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport gemaakt. Hierin staat volgens welke methodes er is gewerkt en hoe het kind zich ontwikkeld heeft. Nadat ouders dit rapport hebben ingezien en een kopie hebben ontvangen wordt dit rapport digitaal overgedragen aan de nieuwe school.