Gesprekken

 

Op onze school vinden er meerdere gesprekken plaats tussen ouder, (soms) kind en leerkracht :

  1. Startgesprek

Aan het begin van het schooljaar gaan de leerkracht, het kind en de ouders met elkaar in gesprek. In dit gesprek komen talenten van het kind aan bod, lesstof die het kind nog lastig vindt, de verwachtingen van het schooljaar etc. Ouders ontvangen voorafgaand aan dit gesprek een gespreksformulier, zodat zij dit gesprek met het kind kunnen voorbereiden.

  1. Voortgangsgesprek in november voor de groepen 1 t/m 7.

In dit gesprek wordt teruggekomen op het startgesprek.

Kinderen krijgen voorafgaand aan het gesprek het rapport mee naar huis.

Kinderen van de groepen 6 en 7 zijn aanwezig bij het gesprek. Kinderen van de groepen 3 t/m 5 mogen aanwezig zijn bij het gesprek.

Alle ouders worden op gesprek verwacht.

In het rapport van kinderen uit de groepen 3 t/m 7 zitten de ingevulde KIJK (op sociale competentie) lijst en het zelfportret.

Tijdens het gesprek worden de cijfers van de kernvakken : taal en rekenen doorgenomen.

In het rapport van de groepen 1 en 2 zitten de ingevulde KIJK (op sociale competentie en welbevinden) lijst van leerkracht en ouders en het zelfportret.

Tijdens het gesprek worden de KIJK lijsten besproken.

Voortgangsgesprek en adviesgesprek groep 8  

In dit gesprek wordt kort aandacht besteed aan het rapport.

Kinderen krijgen voorafgaand aan het gesprek het rapport mee naar huis.

In het rapport van kinderen uit groep 8 zitten de ingevulde KIJK (op sociale competentie) lijst en het zelfportret.

In dit gesprek wordt ook het VO advies van kind toegelicht en besproken.

Alle ouders worden op gesprek verwacht.

Kinderen van groep 8 zijn aanwezig bij het gesprek.

  1. Rapportgesprek 1 in februari voor de groepen 1 en 2.

Kinderen krijgen voorafgaand aan het gesprek het rapport mee naar huis.

In het rapport treft u de ontwikkeling van uw kind op sociaal emotioneel gebied en het (voorbereidend) rekenen, taal en motoriek. 

Alle ouders worden op gesprek verwacht.

Rapportgesprek 1 in maart voor de groepen 3 t/m 8

Kinderen krijgen voorafgaand aan het gesprek het rapport mee naar huis.

Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn aanwezig bij het gesprek. Kinderen van de groepen 3 t/m 5 mogen aanwezig zijn bij het gesprek.

Alle ouders worden op gesprek verwacht.

In het rapport van kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zitten een gedicht, een overzicht met cijfers (“het rapport”) en de Cito individuele leerlijnen.

  1. Rapportgesprek 2 in juni of juli voor de groepen 1 t/m 7

Kinderen krijgen voorafgaand aan het gesprek het rapport mee naar huis.

De gesprekken zijn facultatief. Dit betekent dat u zelf mag kiezen of u de leerkracht wilt spreken. Soms nodigt de leerkracht u toch uit, omdat hij/zij dat belangrijk vindt.

Kinderen van de groepen 3 t/m 7 mogen aanwezig zijn bij het gesprek.

In het rapport van kinderen uit de groepen 3 t/m 7 zitten een verhaal, een overzicht met cijfers (“het rapport”),  de Cito individuele leerlijnen en de ingevulde KIJK (op sociale competentie) lijst.

Groep 1 en 2

In het rapport treft u de ontwikkeling van uw kind op sociaal emotioneel gebied en het (voorbereidend) rekenen, taal en motoriek. 

 

 

De kinderen van groep 8 krijgen hun rapport de laatste schoolweek mee naar huis. In dit rapport zitten een verhaal, een overzicht met cijfers (“het rapport”) en de ingevulde KIJK (op sociale competentie) lijst.

Voor bovenstaande gesprekken kunnen ouders zich, één week voordat deze gesprekken plaatsvinden, “inschrijven” via Social Schools.

 

Indien noodzakelijk of gewenst worden natuurlijk ook tussentijds gesprekken gevoerd. Het initiatief hiertoe kan zowel uitgaan van de ouders als van de leerkracht.

 

De ouders van kinderen die nieuw zijn, worden na ongeveer zes weken op school verwacht voor een gesprek met de groepsleerkracht. Hierbij worden wederzijds de eerste ervaringen uitgewisseld, het onderwijskundig rapport van de vorige school besproken (indien van toepassing) en ouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de dagelijkse gang van zaken. Ouders van kinderen die een jaar doubleren worden ook na ongeveer zes weken opgeroepen voor een gesprek om ervaringen uit te wisselen.

 

In principe krijgen kleuters na een half jaar onderwijs hun eerste "echte" rapport mee. Mocht er voor die tijd een van bovenstaande rapportgesprekken plaatsvinden, dan zal in eerste instantie de KIJK observatielijst besproken worden.

 

Voor alle leerlingen die onze school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport gemaakt. Hierin staat volgens welke methodes er is gewerkt en hoe het kind zich ontwikkeld heeft. Nadat ouders dit rapport hebben ingezien en een kopie hebben ontvangen wordt dit rapport digitaal overgedragen aan de nieuwe school.

 

Indien ouders het leerling dossier van hun kind willen inzien, kunnen zij hiervoor een afspraak (bij de leerkracht intern begeleider of de directie) maken.