Verlof

U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In heel bijzondere gevallen mag de directeur een leerling vrij geven buiten de schoolvakanties om. Dit mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van maximaal tien dagen. Dit geldt alleen voor ouders die vanwege hun beroep geen twee aaneengesloten weken gedurende een schoolvakantie met hun kind(eren) wegen kunnen. U moet een werkgevers verklaring kunnen overleggen.
 

Voor belangrijke familieverplichtingen zoals een begrafenis of huwelijk kunt u een verlofaanvraag indienen bij de directie.


Zowel voor een lange als een korte periode geldt, dat u minimaal een maand van te voren het verzoek op een aanvraagformulier bij de directie heeft ingediend. Het formulier kunt u verkrijgen bij de administratie.


Als u meer dan 10 schooldagen per schooljaar extra verlof wil aanvragen moet dit minimaal 1 maand van tevoren bij de leerplichtambtenaar worden voorgelegd.


De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen  ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces verbaal worden opgemaakt en volgt vaak een boete.