Rapporten
De vorderingen, prestaties en gedragsaspecten van uw kind worden vastgelegd in een schriftelijk rapport.
Het rapport is bij de groepen  1-2 grotendeels gebaseerd op het observatiemodel van “Kijk”
In het rapport van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 staat hier behalve de gemiddelde score van de methodische toetsen en de scores van de Cito-toetsen, ook de bevindingen van Kijk! worden opgenomen.

Voor het bespreken van de rapporten ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging. Het rapport wordt pas meegegeven als het besproken is met de ouder(s)/ voogd van de leerling. Er zijn minimaal 2 rapporten per jaar. Aan het begin van het schooljaar, in november, is er een soort tussentijds verslag en een gesprek met de leerkracht over het welbevinden en ontwikkeling van het kind.
 
Indien noodzakelijk of gewenst worden natuurlijk ook tussentijds gesprekken gevoerd. Het initiatief hiertoe kan zowel uitgaan van de ouders als van de leerkracht.
 
De ouders van kinderen die nieuw zijn, worden na ongeveer zes weken op school verwacht voor een bespreking met de groepsleerkracht. Hierbij worden wederzijds de eerste ervaringen uitgewisseld, het onderwijskundig rapport van de vorige school besproken (indien van toepassing) en ouders worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de dagelijkse gang van zaken. Ouders van kinderen die een jaar doubleren worden ook na ongeveer zes weken opgeroepen voor een gesprek om ervaringen uit te wisselen.