Zorg
Binnen de zorg voor de leerlingen op Het Lichtbaken werken wij handelingsgericht. Het handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders.
 
Van alle leerlingen worden onderwijsbehoeften vastgelegd in een groepsoverzicht. Vanuit dit overzicht worden de leerlingen geclusterd naar onderwijsbehoeften, waardoor er drie niveaus zichtbaar worden binnen de groep. De leerkracht maakt de onderwijsbehoeften zichtbaar in een groepsplan, die twee keer per jaar worden opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Alle vorderingen van en bijzonderheden m.b.t. de leerlingen worden systematisch bijgehouden in ons zorgsysteem (ESIS).
In een schooljaar hebben wij vijf groepsbesprekingen. In de eerste bespreking bekijken wij het pedagogisch klimaat binnen de groepen.  In de hierop volgende vier groepsbesprekingen evalueren wij de groepsplannen en stellen deze indien nodig bij. Na elke groepsbespreking vindt er een leerlingbespreking plaats waarin de leerkracht en zorgleerkracht nader in gaan op de onderwijsbehoefte van een leerling.
Soms kan het zijn dat de ontwikkeling van een leerling stagneert. Dit kan zijn omdat een leerling problemen heeft met de leerstof, de leerstof voor een leerling niet uitdagend genoeg is, er bij een leerling sociaal en/of emotionele problemen spelen of misschien is er sprake van een stoornis zoals dyslexie.
Samen met de zorgleerkracht wordt er gezocht naar een passende aanpassing in het aanbod voor de leerling binnen de groep.
Wanneer deze aanpassingen niet toereikend zijn kunnen wij in multidisciplinair overleg consultatie vragen naar welke zorg passend is voor de leerling.
 
De leerkracht en de zorgleerkrachten bespreken samen met de ouders aan welke vorm van zorg de leerling behoefte heeft. Pas wanneer de ouders d.m.v. een handtekening toestemming hebben gegeven voor deze zorg kan er ook daadwerkelijk worden gestart.
Wij werken nauw samen met het SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden), het Centrum Jeugd en Gezin, School maatschappelijk werk, het HCO (onderwijsadviesbureau) en de wijkagent om garant te kunnen staan voor een kwalitatief zorgbeleid binnen de school.
 
Binnen Het Lichtbaken werken de volgende zorgleerkrachten:

Ineke de Lange is de zorgleerleerkracht voor  de groepen 1 t/m 3. Zij is werkzaam op de dagen dinsdag en woensdag.U kunt haar telefonische bereiken of via e-mail idlange@lichtbaken.lucasonderwijs.nl 


Lisanne Harteloh is zorgleerkracht voor de groepen 4 t/m 8. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt haar op deze dag telefonisch bereiken of via e-mail op lsurie@lichtbaken.lucasonderwijs.nl
 

zorgplan