Even Bijpraten 10 23-02-2018

Beste ouders en verzorgers,
 
Graag brengen wij een aantal schoolafspraken, zoals deze zijn opgenomen in de schoolgids, onder uw aandacht om ervoor te zorgen dat in en rond de school alles goed verloopt.
 
Brengen en halen van de kinderen
De deuren van de school gaan open om 8.20 en 13.05.
De ouders van de groepen 3 tot en met 8 verlaten de school om 8.25, zodat we om 8.30 kunnen beginnen met de lessen, dit geldt ook voor de gymlessen. De inloop bij de kleuters is tot 8.40 uur, zodat de lessen daar om 8.45 kunnen starten.
In de middag geldt dit voor 13.10 uur, zodat de lessen om 13.15 uur kunnen beginnen. Er is in de middag geen inloop bij de kleuters.
Kinderen, die tussen de middag thuis eten, zijn vanaf 13.05 uur weer welkom op de speelplaats.
Als de school uitgaat om 12.00, 12.30 en 15.15 verlaten de kinderen op deze tijd het lokaal, daarna moeten zij hun jas pakken en in de rij naar buiten. Dit duurt enige tijd. Wilt u daar rekening mee houden met vervolgafspraken.
De kleuters mogen binnen worden opgehaald, de kinderen van groep 3 en 4 gaan naar de hoofddeur en worden daar afgegeven aan ouders of verzorgers. De andere kinderen gaan zelf naar buiten. De ouders wachten bij het hek.
De kinderen van groep 5 en 6 gebruiken de pleinuitgang als ze naar buiten gaan om 12.00 u, 12.30  u. en 15.15 u. en de kinderen uit groep 7 en 8 de hoofdingang. De ouders wachten buiten.
Ouders met kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) wachten op woensdagmiddag buiten totdat hun andere kinderen uit zijn en via de hierboven beschreven deur naar buiten komen, zodat de lessen in de andere groepen ongestoord verder kunnen gaan.
 
Uiteraard kunt u bij het brengen van uw kind(eren) voor een korte mededeling altijd even de juf aanspreken. Is het meer dan een korte mededeling dan vragen wij u om een afspraak met de leerkracht te maken voor een gesprekje na schooltijd.
 
  
Zo zijn onze manieren
Goede leerprestaties kunnen bereikt worden als leerlingen en leerkrachten met plezier naar school gaan. Een veilig klimaat en een prettige sfeer dragen hier sterk aan bij. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen die bij de school betrokken is, zich houdt aan het gedragsprotocol “Zo zijn onze manieren! ”. In dit protocol is te lezen wat leerlingen en ouders van de school kunnen verwachten en wat de school van de leerlingen en ouders verwacht. In het protocol verwoorden we het wenselijke gedrag van alle betrokken partijen, leerkrachten, leerlingen, ouders en overblijfmoeders. Dit protocol is ook te vinden op de website.
 
Fietsen
Er is bij school een beperkte ruimte voor stalling van fietsen. Alleen kinderen met een afstand van meer dan 500 m. van de school mogen gebruik maken van de stalling. Fietsen dienen in het rek geplaatst te worden (niet in het rek van de leerkrachten). De school is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de fietsen of onderdelen ervan. In het belang van de veiligheid is er de regel dat er op het plein en de toegangsvoetpaden niet gefietst wordt. Fietsen en scooters van ouders dienen buiten het hek te blijven.
 
Hoofdluis
Dit diertje is soms ook op onze school een ongewenste gast. Na iedere vakantie controleert een groep ouders alle kinderen. Wordt bij een kind neten geconstateerd, dan belt de leerkracht de betreffende ouder op om melding te doen en te vragen te starten met de behandeling. Worden er lopende luizen geconstateerd dan belt de leerkracht of directie de ouder met het verzoek het kind op te komen halen. In overleg met de directie kan ook anders worden besloten. Via MSI worden de ouders van de betreffende groep op de hoogte gesteld.
Constateert u zelf dat uw kind luizen heeft, dan meldt u dit direct bij de leerkracht, de hele klas wordt z.s.m. gecontroleerd evenals de klas van broertjes of zusjes.
 
De eerste luizencontrole na de vakantie is woensdag 8 maart. Controleert u ook thuis even tijdens en na de vakantie?
 
Wij vragen de luizenouders zich te verzamelen in de koffiekamer op woensdag 8 maart.
Als u kunt helpen bent u van harte welkom. Met vele handen hoeft deze controle niet langer dan een uurtje van uw tijd te kosten.
 
Jarigen
Als kinderen jarig zijn, is het natuurlijk feest en mogen ze hun groepsgenoten trakteren. Wij vragen u dringend de traktaties zo eenvoudig mogelijk te houden en geen snoep of cadeautjes uit te laten delen. Brengen de kinderen tóch snoep mee, dan mogen ze dat pas aan het einde van de
dag uitdelen als ze naar huis gaan. De jarige mag 1 groepsgenootje kiezen om de klassen rond te gaan in zijn “bouw”. Het jarige kind krijgt een verjaardagskaart waarop deze leerkrachten iets leuks schrijven en plakken.
 
Verlof
Wanneer een kind leerplichtig is moet u zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In heel bijzondere gevallen mag de directeur een leerling vrij geven buiten de schoolvakanties om. Dit mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van maximaal tien dagen. Dit geldt alleen voor ouders, die vanwege hun beroep geen twee aaneengesloten weken gedurende een schoolvakantie met hun kind(eren) weg kunnen. U moet een werkgeversverklaring kunnen overleggen.
Voor belangrijke familieverplichtingen zoals een begrafenis of huwelijk kunt u een verlofaanvraag indienen bij de directie.
Zowel voor een lange als een korte periode geldt, dat u minimaal een maand van te voren het verzoek op een aanvraagformulier bij de directie heeft ingediend. Het formulier kunt u verkrijgen bij de administratie.
Als u meer dan 10 schooldagen per schooljaar extra verlof wil aanvragen moet dit minimaal 1 maand van tevoren bij de leerplichtambtenaar worden voorgelegd.
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen  ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces verbaal worden opgemaakt en volgt vaak een boete.
 
Gymkleding
De kinderen zijn verplicht tijdens de gymles sportkleding te dragen en  sportschoenen , die alleen in de gymzaal mogen worden gebruikt, te dragen.
 
Gym en douchen
De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om te douchen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders. Zij beslissen of het kind wel of niet hoeft te douchen. Deodorant voor de bovenbouw leerlingen voor na de gymles is wenselijk. Wel deodorantrollers en geen sprays.
 
Rapporten
Maandag 5 maart krijgt u de uitnodiging voor de rapportgesprekken die op 12 en 14 maart zullen plaatsvinden. De leerlingen krijgen hun rapport op vrijdag 9 maart mee ter inzage.
 
Naaimachine gevraagd
Heeft u thuis nog een naaimachine staan die u niet meer gebruikt dan kunnen wij deze op school heel goed gebruiken.
 
Personeel
Na de voorjaarsvakantie zal meester Kilian een keer in de twee weken op donderdag in groep 5 staan voor de BAPO vervanging van juf Simone.
 
De Schoolwinkel
Afgelopen week is de schoolwinkel open gegaan. Dit was een groot succes. Leerlingen hebben hier met hulp van ouders en oma’s heel hard aan gewerkt. Onze hartelijke dank hiervoor.
 
Er is een geweldig bedrag opgehaald van € 275,00.
Daarnaast zat er in de donatiebox van Spieren voor Spieren ook nog eens € 70,00.
Spieren voor Spieren is het goede doel van onze school dit schooljaar.
Tijdens de Koningsspelen zal hiervoor ook nog een sponsorloop georganiseerd worden.
 
 
Vanuit de opbrengst van de schoolwinkel zullen wij het bedrag van Spieren voor Spieren verdubbelen.
Er zal dus € 140,00 gedoneerd worden aan Spieren voor Spieren.
Van het bedrag dat overblijft zullen er nieuwe materialen gekocht gaan worden om nieuwe spullen te maken voor de schoolwinkel zodat deze later in het schooljaar weer open kan.
Aan het eind van het schooljaar zal de overige opbrengst van de schoolwinkel toegevoegd worden aan het bedrag dat de kinderen hebben opgehaald met het verkopen van de loten voor Jantje Beton. Hiervoor zal dan een leuke activiteit of voorstelling ingekocht worden voor de hele school.
 
 
 Afbeeldingsresultaat voor pinguin schaatsen
 
Wij wensen u allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie.
Maandag 5 maart gaan om 08.20 uur onze schooldeuren weer open.

 


 
 
Agenda
Vrijdag 23 februari   : Studiedag, alle leerlingen vrij
Maandag 26 februari 2018 t/m 02 maart    : Voorjaarsvakantie
Maandag 12 en woensdag 14 maart   : Oudergesprekken
Woensdag 28 maart : Paasontbijt en Nationale rekendag
Donderdag 29 maart  : Studiedag; alle leerlingen vrij
Vrijdag 30 maart  : Goede vrijdag; alle leerlingen vrij
Maandag 2 april  : 2e Paasdag; alle leerlingen vrij
Dinsdag 3 april   : 15.15 uur Leerlingwerk bekijken